منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2223
 بازدید امروز : 112
 کل بازدید : 936216
 بازدیدکنندگان آنلاين : 14
 زمان بازدید : 2.0371
صفحه اصلی > كتابخانه  > آیین نامه ها 

تعاريف:

كتابخانه هاي دانشکده داروسازی یک کتابخانه تخصصی برای گرایش های مختلف رشته داروسازی ـ ودروس  مرتبط با آن ها میباشد و زیر نظر معاونت آموزشی دانشکده هست.

منابع كتابخانه : منظور از منابع كتابخانه، كتابهای چاپي الکترونیکی،  نشریات ادواری علمي چاپي، پايان نامه،  لوح فشرده،  مواد ديداري شنيداري و ............ مي باشد.  

عضويت : منظور از عضويت در كتابخانه، ارائه مدارك مورد نياز و ورود اطلاعات شخص متقاضي به نرم افزار كتابخانه اي و صدور كارت عضويت كتابخانه مي باشد . 

كادر آموزشي دانشکده: منظور از كادر آموزشي دانشکده كليه اعضای هيأت علمي و کارشناسان آموزشی مي باشد . 

  كاركنان : منظور از كاركنان ، كليه پرسنل رسمي ، پيماني، طرحي و قراردادي شاغل در دانشکده داروسازی همدان مي باشد.

فهرست

ماده 1 : استفاده كنندگان( کاربران)
ماده 2 : عضويت
ماده 3 : امانت

ماده 4: ديركرد

ماده5: جبران خسارت

ماده 6 : تسويه حساب

ماده 7: رعايت نظم در كتابخانه

ماده 8 : خروج غير قانوني

 ماده 1 : استفاده كنندگان یاکاربران عبارت انداز:

الف)  كادر آموزشي شاغل دانشكده

ب  ) دانشجويان شاغل به تحصيل

ج  ) كاركنان شاغل در دانشكده

ماده دو : عضويت

 1-    كادر آموزشي،دانشجويان و كاركنان دانشكده به شرط عضويت در يكي از كتابخانه هاي مجهز به نرم افزار كتابخانه اي  و بر اساس بند 5 ماده 3 (امانت)مي توانند  از منابع كتابخانه دانشکده استفاده نمايند.

تبصره 1 : كادر آموزشي حق التدريسي دانشکده ، در صورت ارائه معرفي نامه از مدير گروه مربوطه طي زمان تدريس ، مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند. 

تبصره 2: تمامی كاركنان دانشکده اعم از رسمی ـ پیمانی، طرحی، قراردادي شاغل در دانشکده ، در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت، ارائه حكم كارگزيني ـ یک قطعه عکس و معرفي نامه معتبر مي توانند به عضويت كتابخانه واحد مربوطه درآيند. مدت عضویت افراد یاد شده از تاریخ عضویت یکسال تعیین می شود که با ارائه آخرین حکم کارگزینی مجددا به مدت یکسال قابل تمدید است.  

  تبصره 3:دانشجويان مهمان از ساير دانشگاه  در صورت ارائه کارت دانشجویی موقت  مي توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايند و مدت عضویت آن  برابر مدت اعتبار کارت آن فعال خواهد بود .  

2-    افراد غير وابسته به دانشگاه بر اساس شرايط زير مي توانند به عضويت كتابخانه هاي دانشگاه درآيند :

الف ) كادر آموزشي و  دانشجويان ساير دانشگاه در صورت صلاحديد ریاست دانشکده ، با  ارائه معرفي نامه معتبر از معاونت آموزشي دانشگاه مربوطه و پرداخت حق عضويت مي توانند از امكانات همان كتابخانه در محل استفاده نمايند . 

تبصره 1 : اولويت استفاده از منابع و خدمات كتابخانه با كاربران دانشکده مي باشد . 

تبصره 2: ارائه خدمات به دانشجويان دانشگاه آزاد و غير انتفاعي ممنوع مي باشد. 

 

ماده سه : امانت

1 -  استفاده از منابع و امكانات كتابخانه منوط به عضويت در كتابخانه مي باشد و منابع صرفاً به اعضا ی کتابخانه  امانت داده مي شود .

2- در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو مي باشد . لذا امانت گيرنده موظف است منابع امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد . در غير اين صورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشد .

3- تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زير مي باشد :

اعضا

تعداد منبع

مدت امانت

هیات علمی

5 جلد

30 روز

دانشجویان داروسازی

3 جلد

10 روز

دانشجوي داروسازی معدل الف

4 جلد

10 روز

كاركنان

2 جلد

7 روز

 

تبصره 1 : مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي برحسب شرايط و با صلاحديد معاونت آموزشی دانشکده قابل تغيير مي باشد .

    تبصره 2 : مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و يا درسي بنا به تشخيص معاونت آموزشی دانشکده و طبق خط مشي جاري كتابخانه ممكن است تغيير كند .

-   منابع زير امانت داده نمي شوند :

الف-كتابهاي مرجع

ب-نشریات ادواری لاتين چاپي

ج-پايان نامه (تهیه کپی از چکیده پایان نامه و  پرسشنامه بلامانع می باشد)

د-كتابهاي رزرو شده

تبصره 1 : كادر آموزشي در صورت نياز مي توانند حداكثر 2 تك شماره و يا يك جلد صحافي شده از نشریات ادواری را به مدت حداكثر 48 ساعت به امانت بگيرند .

تبصره 2 : دانشجويان و ساير مراجعين با ارائه كارت شناسايي معتبر و مشخصات مقاله درخواستي مي توانند از طريق فتوكپي یا پست الکترونیک به مقاله مورد نظر دست يابند .

5-    افراد در صورت عضويت در كتابخانه واحد مربوطه با رعايت شرايط زير، مي توانند از منابع ساير كتابخانه هاي دانشگاه استفاده نمايند :

الف ) اولويت استفاده و امانت از منابع هر كتابخانه با اعضا همان كتابخانه مي باشد و كاربر در ابتدا موظف به تهيه منابع از واحد خود مي باشد .

 

ماده چهار: جريمه ديركرد

 در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود ضمن اطلاع رساني به صورت ارسال پيام به پست الكترونيكي عضو، جريمه دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:

الف ) تأخير به مدت 10 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 500 ريال جريمه محاسبه خواهد شد.

ب ) تأخير بيش از 10 روز تا 15 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 1000 ريال محاسبه خواهد شد .

ج ) تأخير بيش از 15 روز براي اولين بار اخطار و پس از 15 روز منجر به تعليق كارت عضويت براي مدت 2 ماه خواهد شد ، بديهي است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت گرفتن كتاب محروم خواهد شد .

د- در صورت تكرار دير كرد بيش از سه نوبت،  امانت گيرنده به مدت يك نيمسال تحصيلي از عضويت كتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تكرار كارت عضويت فرد باطل مي شود .

 

ماده پنج: جبران خسارت


1- چنانچه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.

2-چنانچه منابع امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگزين  نمايد. در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح زير خواهد بود:

   الف. كتاب و نشريات ادواري مطابق قيمت روز با  ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

  ب. درمورد كتابهاي چند جلدي يا دوره اي، چنانچه يك جلد از آن مفقود گردد و تهيه آن امكان

پذير نباشد، امانت گيرنده موظف است قيمت يك دوره كامل كتاب را با نرخ روز و يا ارز آزاد (كتب لاتين)پرداخت نمايد.

   3- امانت گيرنده مي بايست در اسرع وقت  نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضي اقدام نمايد و تا حصول نتيجه، كارت عضويت وي ضبط و از امانت گرفتن منابع  محروم خواهد بود.

ماده شش : تسويه حساب

1-    اعضا هيأت علمي در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، مأموريت بيش از سه ماه، فرصت مطالعاتي يا انتقال به دانشکده ديگر بايستي با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايند .

2-   دانشجويان هنگام فارغ التحصيلي ، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه ها بايستي از كتابخانه واحد مربوطه فرم تسويه حساب دريافت نمايند .

3-   واحد آموزش دانشكده ها موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل محروم از تحصيل يا اخراج شده اند را به كتابخانه اعلام تا كتابخانه نسبت به تسويه حساب با دانشجو اقدام نمايد.

4-   كاركنان دانشکده در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، انتقال به ساير دانشگاه ها يا مرخصي طولاني مدت مي بايست با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايد .

ماده هفت : رعايت نظم در كتابخانه

   بـه منظـور استفـاده هـرچـه بيشتـر از محيـط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند:

   1-رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه

   2- خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات

   3-مطالعه بصورت انفرادي

   5-به همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه و كارت شناسايي معتبر به هنگام ورود به كتابخانه

   6-استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيدا ممنوع است

   7-رعايت شئونات و حجاب اسلامي

ماده هشت : خروج غير قانوني

هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه نمايد بعنوان متخلف به كميته انضباطي دانشكده يا هيئت بدوي معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد.

            

 آدرس پارس آذرخش       http://192.168.5.32

 

تمامی حقوق سایت متعلق به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2012-2013 University of Medical Science of Hamadan