صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماكوگنوزي  > اعضا هیئت علمی 

 

 

      

 مدير گروه دکتر دارا دستان

دانشیار

 d.dastan@umsha.ac.ir

 CV   برنامه هفتگي

 

شماره تلفن: 7638381692-081

داخلي: 385

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

ايميل

ملاحظات

تصاویر

دکتر شيرين مرادخاني فارما کوگنوزی دانشیار  sh.moradkhani@umsha.ac.ir

شماره داخلي: 379

CV 

 برنامه هفتگي