صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماكوگنوزي  > اعضا هیئت علمی 

 

 

      

 مدير گروه دکتر شيرين مرادخاني

دانشیار

 sh.moradkhani@umsha.ac.ir

CV   برنامه هفتگي

 

شماره تلفن: 7638381692-081

داخلي: 379

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

ايميل

ملاحظات

تصاویر

دكتر دارا دستان   فيتوشيمي دانشیار   d.dastan@umsha.ac.ir

 CV

برنامه هفتگي

شماره داخلي 

385