صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > داروسازي باليني > اعضا هیئت علمی 

 

اعضاي هيات علمي گروه داروسازی بالینی

مدير گروه دکتر مریم رنگچیان

اقتصاد و مدیریت دارو

استاديار

m.rangchian@umsha.ac.ir 

شماره تلفن: 76-38381675-081

داخلي: 352

cv

 برنامه هفتگي

  

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

ايميل

ملاحظات

تصاویر

دكتر مریم مهر پویا   داروسازي باليني  دانشیار  m.mehrpoya@umsha.ac.ir   

CV 

برنامه هفتگي

شماره داخلي

369 

 

دكتر سارا عطائی  داروسازی بالینی  استاديار s.ataei@umsha.ac.ir

 cv

برنامه هفتگي

شماره داخلي

387

 

 

  دکتر مریم اطمینانی اصفهانی داروسازی بالینی           
ااستاديار m.etminani@umsha.ac.ir

 cv

برنامه هفتگي

شماره داخلي

352


 

 

دکتر شهاب الدین امامی

 

 

داروسازی بالینی استادیار

sh.emami@umsha.ac.ir           

cv