پنج شنبه ١٦ مرداد
   
اوقات شرعی
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سايت جديد دانشكده داروسازي چيست؟

عالي
خوب
متوسط
نظري ندارم


آيين نامه استفاده از كتابخانه دانشكده داروسازي همدان

مقدمه : هدف از تدوين اين آيين نامه توسعه خدمات اطلاع رساني و هماهنگي و يكدست سازي ارائه خدمات در كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان مي باشد . هر كتابخانه مي تواند با رعايت چارچوب اين آيين نامه و بر حسب نياز، آيين نامه داخلي تنظيم نمايد كه پس از تاييد معاونت آموزشي - پژوهشي دانشكده قابل  اجرا مي باشد.

تعاريف:

مجموعه كتابخانه دانشكده داروسازي شامل رشته هاي  فارماكولوژي- سم شناسي- داروسازي باليني- شيمي- شيمي دارويي- فارماسوتيكس -فارماكوگنوزي - بيوتكنولو‍‍‍ژي( كنترل ميكروبي) و طب سنتي همچنين كتب الكترونيك، نشریات ادواری علمي چاپي، پايان نامه،  لوح فشرده،  مواد ديداري شنيداري و ............ مي باشد. 

 

عضويت : منظور از عضويت در كتابخانه، ارائه مدارك مورد نياز و ورود اطلاعات شخص متقاضي به نرم افزار كتابخانه اي و صدور كارت عضويت كتابخانه مي باشد .

كادر آموزشي دانشگاه : منظور از كادر آموزشي دانشگاه كليه اعضا هيأت علمي و مربيان رسمي، پيماني و حق التدريس مي باشد .

دانشجوي تحصيلات تكميلي : منظور از دانشجوي تحصيلات تكميلي، دانشجوي شاغل به تحصيل  در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد یا دكتراي تخصصي مي باشد .

كاركنان : منظور از كاركنان كليه پرسنل رسمي، پيماني، طرحي و قراردادي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي باشد.

فهرست

ü كاربران

ü عضويت

ü امانت

ü جريمه ديركرد

ü جبران خسارت

ü تسويه حساب

ü رعايت نظم در كتابخانه

ü خروج غير قانوني

 

1-     كاربران

الف) اعضاي هيات علمي

ب  ) دانشجويان شاغل به تحصيل

ج  ) كاركنان شاغل در دانشگاه

د  ) مراجعان متفرقه غير وابسته به دانشگاه (دانشجويان وفارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي)

 

2-    عضويت

  1-    اساتيد،دانشجويان و كاركنان دانشكده به شرط عضويت در يكي از كتابخانه هاي مجهز به نرم افزار كتابخانه اي مي توانند  از منابع كتابخانه های دانشكده استفاده نمايند.

2- كادر آموزشي بازنشسته با ارائه معرفي نامه از معاونت آموزشي دانشكده و ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند .

3- كادر آموزشي حق التدريسي دانشگاه ، در صورت ارائه معرفي نامه از مدير گروه مربوطه طي زمان تدريس ، مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند.

4- تمامی كاركنان دانشگاه اعم از رسمی،پیمانی، طرحی، قراردادي شاغل در دانشگاه ، در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت،  ارائه حكم كارگزيني،یک قطعه عکس و معرفي نامه معتبر مي توانند به عضويت كتابخانه واحد مربوطه درآيند. مدت عضویت افراد یاد شده از تاریخ عضویت یکسال تعیین می شود که با ارائه آخرین حکم کارگزینی مجددا به مدت یکسال قابل تمدید است. 

 

3-    امانت

 1 -  استفاده از منابع و امكانات كتابخانه منوط به عضويت در كتابخانه مي باشد و منابع صرفاً به اعضا کتابخانه  امانت داده مي شود .

2- در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو مي باشد . لذا امانت گيرنده موظف است منابع امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد . در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشد .

3- تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زير مي باشد :

                                         

اعضا

تعداد

مدت امانت(روز)

اعضاي هيات علمي

7

30

دانشجويان دكتري

4

10

كارشناسي ارشد

4

15

كارشناسي

3

10

كاركنان

2

10

بازنشسته گان

2

10

  تبصره 1: مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي برحسب شرايط و با صلاحديد مسئول كتابخانه قابل تغيير مي باشد .

 

تبصره 2: مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و يا درسي بنا به تشخيص مسئول كتابخانه و طبق خط مشي جاري كتابخانه ممكن است تغيير كند .

****  منابع زير امانت داده نمي شوند :

الف-كتابهاي مرجع

ب-نشریات ادواری لاتين چاپي

ج-پايان نامه (تهیه کپی از چکیده پایان نامه و  پرسشنامه بلامانع می باشد)

د-كتابهاي رزرو شده

4-    جريمه ديركرد

در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود ضمن اطلاع رساني به صورت ارسال پيام به پست الكترونيكي عضو، جريمه دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:

الف ) تأخير به مدت 10 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 2000 ريال جريمه محاسبه خواهد شد.

ب ) تأخير بيش از 10روز تا 15 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 3000 ريال محاسبه خواهد شد .

ج ) تأخير بيش از 15 روز براي اولين بار اخطار و پس از 15 روز منجر به تعليق كارت عضويت براي مدت 2 ماه خواهد شد ، بديهي است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت گرفتن كتاب محروم خواهد شد .

د- در صورت تكرار دير كرد بيش از سه نوبت،  امانت گيرنده به مدت يك نيمسال تحصيلي از عضويت كتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تكرار كارت عضويت فرد باطل مي شود .

5-    جبران خسارت

1- چنانچه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.

2-چنانچه منابع امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگزين  نمايد. در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح زير خواهد بود:

الف) كتاب و نشريات ادواري مطابق قيمت روز با  ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

ب) درمورد كتابهاي چند جلدي يا دوره اي، چنانچه يك جلد از آن مفقود گردد و تهيه آن امكان پذير نباشد، امانت گيرنده موظف است قيمت يك دوره كامل كتاب را با نرخ روز و يا ارز آزاد (كتب لاتين)پرداخت نمايد.

3- امانت گيرنده مي بايست در اسرع وقت  نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضي اقدام نمايد و تا حصول نتيجه، كارت عضويت وي ضبط و از امانت گرفتن منابع  محروم خواهد بود.

6-    تسويه حساب

1-     اعضا هيأت علمي در صورت بازنشستگي، بازخريد ، مأموريت بيش از سه ماه، فرصت مطالعاتي يا انتقال به دانشگاه ديگر بايستي با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايند.

2-   دانشجويان هنگام فارغ التحصيلي، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه ها بايستي از كتابخانه واحد مربوطه فرم تسويه حساب دريافت نمايند.

3-   واحد آموزش دانشكده ها موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل محروم از تحصيل يا اخراج شده اند را به كتابخانه اعلام تا كتابخانه نسبت به تسويه حساب با دانشجو اقدام نمايد.

4-   كاركنان دانشگاه در صورت بازنشستگي، بازخريد، انتقال به ساير دانشگاه ها يا مرخصي طولاني مدت مي بايست با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايد.

7-    رعايت نظم در كتابخانه

بـه منظـور استفـاده هـرچـه بيشتـر از محيـط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند:

ü رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه

ü خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات

ü مطالعه بصورت انفرادي

ü به همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه و كارت شناسايي معتبر به هنگام ورود به كتابخانه

ü استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيدا ممنوع است

ü رعايت شئونات و حجاب اسلامي

8-    خروج غير قانوني

هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه نمايد بعنوان متخلف به كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد. اين آيين نامه در هشت ماده و ده تبصره در تاريخ 1389/11/25 به تصويب هايت رئيسه دانشگاه رسيده است و از اين تاريخ تمامي آيين نامه هاي مصوب قبلي در اين مورد كان لم يكن تلقي و غير قابل اجرا و بي اعتبار خواهد بود.

 

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 417
 بازدید امروز : 149
 کل بازدید : 1522213
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3840

تمامی حقوق سایت متعلق به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2012-2013 University of Medical Science of Hamadan