دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر کتایون درخشنده

ریاست دانشکده

رئیس شورا

دکتر مژده محمدی

معاون آموزشی

عضو شورا

دکتر پری تمری

هیات علمی

عضو شورا

دکتر اکرم رنجبر

هیات علمی

عضو شورا

دکتر غلام عباس چهاردولی

هیات علمی

عضو شورا

دکتر شبنم پور مسلمی

هیات علمی

عضو شورا

دکتر مریم رنگچیان

هیات علمی

دبیر شورا