دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

کمیته ارزشیابی و سنجش :

دكتر کتایون درخشنده ریاست دانشکده عضو كميته
دكتر شیرین مرادخانی هيات علمي عضو كميته
دكتر زهرا نجفی هيات علمي عضو كميته
دكتر سلیمانی بدیع هيات علمي عضو كميته
دكتر محمد مهدی محبوبیان هيات علمي عضو كميته
دكتر دارا دستان هيات علمي عضو كميته
دکتر امير نيلي احمدآبادي هيات علمي  دبیر كميته
دكتررسول حدادي هيات علمي  عضو كميته
دكتر غفوری خسروشاهی هيات علمي  عضو كميته
دكتر رضا محجوب هيات علمي  عضو كميته
دكتر فرزين فيروزيان هيات علمي  عضوكميته
دكتر سيد احمد عبادي هيات علمي عضوكميته
 دکتر سارا عطایی  هیات علمی  عضو کمیته
دكترامير لركي هيات علمي عضوكميته

 

شرح وظايف كميته ارزشيابي اساتيد و دانشجو

  • نظر سنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی ( برنامه درسی / استاد / آزمون)
  • پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی
  • مشارکت در بازنگری فرمهای ارزشیابی و ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
  • تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی
  • ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان
  • ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان
  • مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی درونی
  • مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیات علمی با مرکز مطالعات