دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

دكتر کتایون درخشنده ریاست دانشکده  عضو كميته
دکتر مژده محمدی معاون آموزشي دانشكده  عضو كميته
 دکتر یاسر وفایی هيات علمي دبیر کمیته
دكتر فاطمه نوری هيات علمي  عضو كميته
دکتر امير نيلي احمدآبادي هيات علمي  عضو كميته
دکتر اکرم رنجبر هيات علمي  عضو كميته
دكتر فاطمه زراعتي هيات علمي  عضو كميته
دكتر رضا محجوب هيات علمي  عضو كميته
دكتر فرزين فيروزيان هيات علمي  عضوكميته
دكتر شبنم پورمسلمی هيات علمي عضوكميته
دكترامير لركي هيات علمي عضوكميته
دكترشيرين مرادخاني هيات علمي عضوكميته
دكتر پري تمري هيات علمي عضوكميته
دكتر مريم مهرپويا هيات علمي عضوكميته

 

شرح وظايف كميته پژوهش در آموزش

  • انجام نیاز سنجی از اساتید در زمینه کارگاه های مورد نیاز
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین تدریس
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی
  • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید
  • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز جامعه داروسازان
  • پیشنهاد و همکاری در تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان
  • مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی ، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و ارائه باز خورد به این مرکز
  • اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آیین نامه های اداری ، ارتقاء و ترفیع سالیانه