دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

دکتر شبنم پورمسلمی

سمت:مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش (EDO)

شماره تماس:08138381675

داخلی:392

 

  

کمیته ها دبیر کمیته مرتبه علمی ایمیل
کمیته طرح و برنامه ریزی درسی دکتر مژده محمدی استادیار  

m.mohammadi@umsha.ac.ir

کمیته ارزشیابی استاد و دانشجو دکتر زهرا نجفی استادیار z.najafi@umsha.ac.ir
کمیته پژوهش در آموزش دکتر مریم مهرپویا استادیار  

m.mehrpoya@umsha.ac.ir

کمیته اساتید مشاور دکتر مریم رنگچیان استادیار  

m.rangchian@umsha.ac.ir

کارشناس خانم فهیمه تعیشی  کارشناس f.taayoshi@gmail.com