صفحه اصلی > اداره آموزش > دانشجویان > دانشجویان برتر 

 

 فرات برتر امتحانات پايان ترم نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97  

          

                ورودی 93                                       

                ورودی 94                                        

                ورودي 95                                      

                ورودی 96                                      

                ورودی 97                                      

 

 

 

نفرات برتر امتحانات پايان ترم نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96  

          

                 ورودی 92 _ بین الملل                      

                ورودی 92 _ روزانه                          

                ورودی 93                                       

                ورودی 94                                        

                ورودي 95                                      

                ورودی 96                                      

 

  

نفرات برتر امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 97-96  

          

                 ورودی 92 _ بین الملل                      

                ورودی 92 _ روزانه                          

                ورودی 93                                       

                ورودی 94                                        

                ورودي 95                                      

                ورودی 96                                      

 

 

 

نفرات برتر امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 96-95  

 

              ورودي 91                         

              ورودی 92                          

              ورودي  93                       

              ورودی دولتی 94              

              ورودي دولتی 95              

                         

نفرات برتر امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-94  

 

               ورودي  89                        

               ورودي  90                              

               ورودي 91                         

               ورودي 92                         

              ورودي  93                         

              ورودی دولتی 94                

              ورودی بومی 94                

              ورودی بین الملل 94           

 

اسامی نفرات برتر آزمون علوم پایه داروسازی شهریور 94

                                    

  نفرات برتر امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

               ورودي  89    

              ورودي  90          

              ورودي 91     

              ورودي 92     

              ورودي  93    

نفرات برتر امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 93-92

              ورودي  89    

              ورودي  90          

              ورودي 91     

              ورودي 92     

 

نفرات برتر امتحانات پايان ترم نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92

 

             ورودي  89    

             ورودي  90    

             ورودي  91    

             ورودي  92    

             ورودي  93    

 

 

 

نفرات برتر امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

 

               

               ورودي 91                         

              ورودی 92                          

            ورودي 93                   

              ورودی 94                          

               ورودي 95                       

                         

 

               ورودي 91                         

              ورودی 92                          

           ورودي  93                   

             ورودی   94                         

             ورودي  95                        

 

 

 

 

                ورودي 91                         

              ورودی 92