صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماسيوتيكس > اعضا هیئت علمی 

 

 

اعضاي هيات علمي گروه فارماسيوتيكس

 مدير گروه دکتر شبنم پور مسلمی

 کنترل دارو

استاديار

CV

برنامه هفتگي

sh.moslem@umsha.ac.ir

شماره تلفن: 76-38381675-081

داخلي: 392

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

ايميل

ملاحظات

تصاویر

دكتر كتايون درخشنده   فارماسيوتيكس

 استاد

 K.derakhshandeh@umsha.ac.ir

 CV

برنامه هفتگي

شماره داخلي

402 

 

دكتر فرزين فيروزيان 

فارماسيوتيكس

 

 استاديار   

ffirozian@umsha.ac.ir

 CV

برنامه هفتگي

شماره داخلي

309 

 

دكتر محمد مهدی محبوبیان

فارماسيوتيكس

استاديار

m.mahboobian@umsha.ac.ir

CV 

برنامه هفتگي

شماره داخلي 

405

 

دكتر رضا محجوب

  فارماسيوتيكس استاديار

R.mahjub@umsha.ac.ir

CV   

 برنامه هفتگي

شماره داخلی

 381

دكتر سیدیاسر وفایی

 فارماسيوتيكس استاديار

y.vafaei@umsha.ac.ir

CV

 برنامه هفتگي

شماره داخلي

381