صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > داروسازي باليني > دستور کار آزمایشگاهی 

طرح درس و دستور كار آزمايشگاهي :

   دانلود : کارآموزی داروخانه شهری 2.pdf           حجم فایل 269 KB
   دانلود : کارآموزی داروخانه شهری 1.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود : دستور کار درمان 3.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : دستور کار درمان 2.pdf           حجم فایل 290 KB
   دانلود : دستور کار درمان 1.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : دستور کار OTC.pdf           حجم فایل 269 KB
   دانلود : کارآموزی داروسازی بالینی.pdf           حجم فایل 558 KB
   دانلود : کارآموزی داروخانه شهری.pdf           حجم فایل 851 KB
   دانلود : جلسات کارآموزی داروخانه شهری.pdf           حجم فایل 276 KB
   دانلود : جلسات کارآموزی داروخانه شهری2.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود : جلسات درمان 3.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : جلسات درمان 2.pdf           حجم فایل 288 KB
   دانلود : جلسات درمان 1.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : OTC.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود : کارآموزی داروخانه شهری 2.pdf           حجم فایل 321 KB
   دانلود : کارآموزی داروخانه شهری 1.pdf           حجم فایل 341 KB
   دانلود : دارودرماني بيماريهاي 1.pdf           حجم فایل 884 KB
   دانلود : داروشناسي باليني.pdf           حجم فایل 91 KB
   دانلود : دارودرماني بيماريهاي 3.pdf           حجم فایل 884 KB