صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > داروسازي باليني > اعضا هیئت علمی 

 

اعضاي هيات علمي گروه داروسازی بالینی

مدير گروه دکتر مریم مهرپویا 

داروسازی بالینی

دانشيار

m.mehrpoya@umsha.ac.ir

شماره تلفن: 76-38381675-081

داخلي: 369

CV 

برنامه هفتگي

  

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

ايميل

ملاحظات

تصاویر

دکتر مریم رنگچیان اقتصاد و مدیریت دارو استاديار m.rangchian@umsha.ac.ir 

شماره داخلي: 352

cv

 برنامه هفتگي

دكتر سارا عطائی  داروسازی بالینی  استاديار s.ataei@umsha.ac.ir

 cv

برنامه هفتگي

شماره داخلي

387

 
دکتر شهاب الدین امامیداروسازی بالینی استادیار

sh.emami@umsha.ac.ir           

برنامه هفتگي

cv