صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماكولوژي و سم شناسي > دستور کار آزمایشگاهی 

دستور كار آزمايشگاه فارماكولو‍‍ژي

دانلود دستور كار جلسه 1  

دانلود دستور كار جلسه 2 

دانلود دستور كار جلسه 3 

دانلود دستور كار جلسه 4 

دانلود دستور كار جلسه 5 

دانلود دستور كار جلسه 6 

دانلود دستور كار جلسه 7 

دانلود دستور كار جلسه 8  

دانلود دستور كار جلسه 9  

دانلود دستور كار جلسه 10  

دانلود دستور كار جلسه 11 

دانلود دستور كار جلسه 12 

دانلود دستور كار جلسه 13 

  دانلود دستور كار جلسه 14 

   دانلود : طرح درس دكتر رنجبر1.pdf           حجم فایل 367 KB
   دانلود : طرح درس دكتر رنجبر2.pdf           حجم فایل 319 KB
   دانلود : طرح درس کنترل.pdf           حجم فایل 404 KB
   دانلود : سرفصل فارماکولوژی عملی داروسازی.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : سرفصل های درس فارماکولوژی 2 داروسازی بین الملل.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : سرفصل های درس فارماکولوژی 1 داروسازی.pdf           حجم فایل 42 KB
   دانلود : سرفصل های درس فارماکولوژی 1 داروسازی بین الملل.pdf           حجم فایل 43 KB