صفحه اصلی > مديريت امور پ‍‍ژوهشي > معرفی 

معرفي

امروزه پیشرفتهای تکنولوژیک نشان از گسترش روز افزون و رو به رشد دستاوردهای علمی در زمینههای مختلف مرزهای دانش دارد. بیشک انجام پژوهش و فعالیتهای تحقیقاتی دارای نقشی برجسته و اساسی در توسعه علمی و فناوری کشورمان میباشد. هدف اصلي مديریت و پرسنل اين معاونت، تعیین خط مشیهای پژوهشی و ارتقاء کیفی فعاليتهاي پژوهشي دانشکده در كنار افزايش تعداد طرحهاي پژوهشي است.

رسالت:

اين معاونت در راستاي دستيابي به استقرار نظام هدفمند و اولويتدار تحقيقات بر اساس نياز جامعه، توانمندسازي اعضا هيأتعلمي و دانشجويان به منظور گسترش كمي و كيفي تحقيقات در زمينه داروسازي ، پايهگذاري گرديده است.

دورنما:

مديران و پرسنل حوزه پژوهشي دانشكده ميكوشند كه طرف چند سال آينده با ارتقاء مستمر كيفي و كمي سطح پژوهش ، از طريق بسترسازي سختافزاري و نرمافزاري مناسب تحقيقات به عنوان يكي از حوزه هاي برتر پژوهشي در سطح دانشگاه علوم پزشكي همدان مطرح گردد.

ارزشها:

در راستاي تكريم جايگاه تحقيق و رعايت اخلاق در پژوهش مفاد ذيل در رأس ارزشهاي حاكم بر فعاليتهاي اين معاونت ميباشد.

رعايت ارزشهاي انساني و اسلامي

رعايت اخلاق پژوهش

ارتقاء مستمر كيفيت پژوهش

نوآوري و خلاقيت در زمينههاي تحقيقاتي

اهتمام به انتشار نتايج پژوهشها

كسب رضايت ذینفعان

شرح وظایف و فعالیتهای معاونت پژوهشی دانشكده:

سیاستگذاری فعالیتهای پژوهشی دانشکده و تعیین خط مشیهای پژوهشی

افزايش مشاركت اعضا هيأتعلمي و دانشجويان در طرحهاي تحقیقاتی و سوق دادن فعالیتهای پراکنده به سمت پژوهشهای برنامهریزی شده

ارائه پیشنهادات و طرحهای مورد لزوم در زمینه تغییر یا توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشکده

افزايش توانمندي اعضا هيأتعلمي در امور پژوهشی و انتشار مقالات علمي

مستندسازي و ارزشيابي عملكرد پژوهشي اعضا هيأتعلمي دانشكده و دانشجويان

برگزاري كارگاههاي توانمندسازي به صورت مستمر (روش تحقيق، آمار مقالهنويسي و ...)

ایجاد ارتباط و هماهنگي امور پژوهشي دانشکده با مركز تحقيقات داروسازي در آينده

نظارت بر فعالیتهای کمیته تحقیقات دانشجویی

كمك به انتشار نتايج تحقيقات انجام شده در دانشكده توسط اعضاي هيأتعلمي و دانشجويان

ارزشيابي عملكرد و گردش كار امور پژوهشي دانشكده

مراحل تصويب طرحهاي تحقيقاتي از ابتدا تا تصویب نهایی طرح، ارسال طرح جهت داوری، برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی وتصویب طرح، ارسال طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه

نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای پژوهشی

انجام امور مربوط به برگزاری جلسه دفاع ازپایاننامه دانشجویان

انتخاب و معرفی دانشجویان و اساتید پژوهشگر نمونه دانشکده

بهبود سيستم مديريت اطلاعات و شبكه اطلاعات پژوهشي دانشكده