صفحه اصلی > مديريت امور پ‍‍ژوهشي > مدیریت 

 مديريت امور پژوهشي

 

 

 

 

 

مدير امور پژوهشی : دکتر امير نيلي احمدآبادي

رشته تحصيلي : سم شناسي

مرتبه علمي : دانشيار

a.ahmadabadi@umsha.ac.ir

شماره تلفن: 76-38381675-081

فكس : 08138381591

داخلي: 390


  

آدرس:  همدان -  بلوار شهيد فهميده - روبروي بوستان مردم -  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي همدان -  دانشكده داروسازي

كد پستي:

8678-3-65178