صفحه اصلی > مديريت امور پ‍‍ژوهشي > اعضاء شورا 

 

اعضاء پژوهشی دانشکده

عنوان پست

نام هیات علمی

ردیف

ریاست دانشکده

خانم دکتر کتایون درخشنده

1

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

خانم دکتر مژده محمدی

2

مدیر پژوهش دانشکده

 اقای دکتر امیر نیلی احمدآبادی

3

مدیر گروه آموزشی شیمی دارویی

خانم دکترزهرا نجفی

4

مدیر گروه آموزشی  فارماکوگنوزی

آقای دکتر دارا دستان

5

مدیر گروه آموزشی بالینی

خانم دکتر مریم مهر پویا

6

مدیر گروه آموزشی  فارماسیوتیکس

خانم دکترشبنم پورمسلمی  

7

مدیر گروه آموزشی  بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر فاطمه نوری

8

مدیر گروهآموزشی فارماکولوژی و سم شناسی اقای دکتر داود احمدی مقدم 10
عضو مدعو پژوهشی حضور یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده به مدت 6 ماه در شورا عضو مدعو پژوهشی 11
حضور منتخبین دانشکده که بعنوان ده نفر برتر دانشگاه معرفی شدند به مدت یکسال پژوهشی در شورا عضو مدعو پژوهشی 12

کارشناس پژوهش

خانم فرزانه یوسفی

13