صفحه اصلی > مديريت امور پ‍‍ژوهشي > فرمهاي دفاع از پايان نامه 

فرمهاي لازم قبل از جلسه دفاع دكتراي عمومي داروسازي

 راهتمای فرایند دفاع از پایان نامه

دستور العمل نحوه نگارش گزارش نهایی پایان نامه

قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی پایان نامه

فرم درخواست تاریخ دفاع پایان نامه

فرم دعوت نامه

فرم كاربست نتايج تحقيقات( ويژه اعضاء هيات علمي و پژوهشگران)   

فرم كاربست جهت درج در گزارش نهايي  ویژه دانشجویان

تعهد نامه اصالت اثر 

 

فرمهاي لازم جهت جلسه دفاع دكتراي عمومي داروسازي

آیین نامه  نشرجهت ابلاغ 1395

فرم صورتجلسه دفاع پایان نامه

برگه ارزیابی پایان نامه ورودی 90 و 89

برگه ارزیابی پایان نامه ورودی 91

برگه ارزیابی پایان نامه ورودی 92 به بعد

سوگند نامه پزشکی

فرم تایید اولیه داوران

فرمهاي لازم جهت بعد از جلسه دفاع دكتراي عمومي داروسازي

گواهی هزینه های مصرفی و تکثیر

سرجمع هزینه ها تسویه نهایی