صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > شيمي داروئي > اعضاء هیات علمی 

 

 

اعضاي هيات علمي گروه شیمی دارویی

           

مدير گروه دكتر ابوالفضل غفوری خسرو شاهی

 دارو سازي هسته اي

استادیار

ab_ghafori@umsha.ac.ir

CV    برنامه هفتگي

شماره تلفن: 76-38381675-081

داخلي: 310

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

ايميل

ملاحظات

تصاویر

دکتر زهرا نجفی  شیمی دارویی استادیار  z.najafi@umsh.ac.ir

CV  

 برنامه هفتگي

شماره داخلي 328

 دکتر سید احمد عبادی   شیمی دارویی  دانشیار  a.ebadi@umsha.ac.ir

 CV

برنامه هفتگي

شماره داخلي 389

 
 دکتر غلامعباس چهاردولی  شیمی الی  دانشیار chehardoli@umsha.ac.ir

 CV

برنامه هفتگي

شماره داخلي

شماره داخلي 382