صفحه اصلی > شوراها و كميته ها > شوراي مديريت 

 

دكتر كتايون درخشنده رياست دانشكده
دکتر مژده محمدی معاون آموزشي - پژوهشی
آقاي جعفر شاهرخی معاون اداري و مالي