صفحه اصلی > داروخانه های آموزشی دانشکده  > داروخانه مدل > برنامه هفتگي داروخانه مدل 

 

 

برنامه هفتگی داروخانه مدل دانشکده داروسازی

نیمسال اول سال تحصیلی 95 96

ساعت

    روز

10-8

12-10

14- 12

16-14  

18- 16

شنبه    

 

 

 

کارآموزی داروخانه شهری 1

گروه 2

(ورودی 92)

 

1 شنبه

 

کارآموزی داروخانه شهری 1

گروه 1

(ورودی 92)

 

 

کارآموزی داروخانه شهری 1

گروه 2

(ورودی 92)

2 شنبه

 

 

 

کارآموزی داروخانه شهری 1

گروه 1

(ورودی 92)

 

3 شنبه

 

 

 

 

 

4 شنبه

 

 

 

 

 

5 شنبه