صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماسيوتيكس > توانمندي ها 

 

آزمایشگاه فارماسیوتیکس:

الف: آشنایی دانشجویان بافرمولاسيون  و تهيه اشكال دارويي مختلف از جمله: قرص -   کپسول-  كپلت    پرل- پلت -سيستم هاي ذره­اي ميكرو و نانو- سوسپانسيون – امولسيون- لوسيون -پماد-کرم-ژل-آمپول-ویال-شربت-الگزیر -سيستم هاي دارورساني نوین

 ب: انجام تست­هاي كمي و كيفي روي اشكال دارويي شامل: انجام تست فرسايش قرص -زمان باز شدن قرص و كپسول و شياف - تست حلاليت و رهش دارو براي قرص و كپسول و سيستم هاي ذره­اي مانند پلت و ميكروسفرها و... - تست تعيين وضعيت ميكروبي اشكال دارويي شامل قرص، شربت و تزريقي و ...- تست تعيين دز و لودينگ وهمچنين يكنواختي روي اشكال دارويي مختلف

ج: انجام تست­هاي  invivoدر قالب تست­هاي بايوفارمسي-تست تعيين بهره دهي درماني اشكال دارويي مختلف(bioavailability) - -تست تعيين ميزان هم ارزي زيستي اشكال دارويي مختلف (bioequivalency)- تست حهت تعيين دوزاژ داروها- تست­هاي بررسي عوارض حانبي داروها