صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماكوگنوزي  > توانمندي ها 

 

آزمايشگاه فارماکوگنوزی:آشنایی و مهارت دانشجویان جهت استخراج مواد موثره گیاهان وشناسایی ترکیبات موجود در گیاهان وساختمان میکروارگانیسم ها و مشاهده آنها ، روش های رنگ آمیزی ، تهیه لام میکروسکوپی ... نحوه کنترل فرآورده های دارویی از نقطه نظر الودگی و کنترل های لازم جهت تشخیص - آشنایی با آلودگی های میکروبی در اشکال مختلف دارویی ، راههای ورود ، خطرات ناشی از مصرف داروی آلوده در مصرف کننده ، فساد داروها توسط میکروارگانیسم ها ، راههای جلوگیری از ورود آن به داخل فرآورده ها، محافظت های ضدمیکروبی و تداخل با عوامل ترکیبی فرمولاسیون ها، روش های ارزیابی داروها و آموزش استانداردهای خواسته شده.