صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > داروسازي باليني > توانمندي ها 

 

گروه بالینی:  آشنایی دانشجویان در این گروه در داروخانه های مدل ، داروخانه های سطح شهر و بیمارستانها انجام می گیرد و با حضور در داروخانه ها آموزشهای لازم به شرح فوق  به دانشجویان ارائه می گردد: 1-آموزش تئوری دسته های مختلف دارویی شامل : آنتی بیوتیک ها داروهای قلبی و عروقی داروهای گوارشی داروهای تنفسی داروهای هورمونی داروهای اعصاب و روان داروهای مغز و اعصاب و داروهای پوستی 2- آموزش دانشجویان در خصوص ارزیابی نسخ شامل اصول نسخه خوانی ، آشنایی با قوانین سازمان های بیمه گر و ...3- آموزش دانشجویان جهت کسب مهارت به منظور مشارکت در مشاوره دارویی بیماران سرپایی شامل : نحوه و زمان مصرف صحیح داروها ، دوزینگ مناسب دارویی ، عوارض دارویی  4-آموزش دانشجویان در خصوص مصرف صحیح اشکال دارویی خاص شامل اسپری های تنفسی ، سرنگ و قلم های انسولین تزریقی ، قطره های چشمی ، گوشی و بینی ، کرم های واژینال و رکتال و ... و وارد نمودن عملی دانشجو در مشاوره بیمار در این موارد ADR ) ، تداخلات دارویی و ... مشارکت عملی دانشجویان در مشاوره بیماران و مشارکت دانشجو در امر مشاوره به بیمار در تجویز داروهای-OTC 5-آموزش در خصوص تجویز داروهای فوق6 آموزش به  دانشجویان در خصوص ساخت داروهای ترکیبی رایج و مشارکت عملی دانشجو در این خصوص.