صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > فارماكولوژي و سم شناسي > توانمندي ها 

 

آزمایشگاه فارماکولوژی: جهت آشنا نمودن دانشجویان در خصوص کار با حیوانات آزمایشگاهی –انجام تست های دارویی جهت تعیین اثر بخشی و اثر سمیت داروها بر حیوانات  -نمونه گيري-استخراج-تشخيص و تعيين مقدار سموم توسط روشهاي دستگاهي و غير دستگاهي -كليات جداسازي و شناسايي و تعيين مقدار سموم فرار توسط روشهاي دستگاهي و غير فرمالدئيد، سيانور ومتانول، تشخيص و تعیین مقدار سموم فرار مانند اتانول -كليات جداسازي و شناسايي سموم آلي و داروها توسط روشهاي دستگاهي و غير دستگاهي مانند تشخيص كدئين و مورفین/  تشخيص آتروپین و استریکنین با تست رنگی و اسپکتروفتومتری/ تشخيص باربیتوراتها با تست رنگی و اسپکتروفتومتری -كليات جداسازي و شناسايي و تعيين مقدار سموم معدني توسط روشهاي دستگاهي و غير دستگاهي  مانند تشخيص آرسنیک/ سرب،جیوه و روی-بررسي اثر ضد دردي داروها و عصاره هاي گياهي مختلف در حيوانات آزمايشگاهي -برسي اثر آنتي كالپتيك داروها و عصاره هاي گياهي مختلف در حيوانات آزمايشگاهي -بررسي اثر داروها و عصاره هاي گياهي بر روي حافظه و يادگيري  در حيوانات آزمايشگاهي -  بررسي اثر داروها و عصاره هاي گياهي بر روي بيماري پاركينسون درحيواناتآزمايشگاهي -  بررسي بيان پروتئين هاي مختلف به روش وسترن بلاتينگ -بررسي بيان ژنهايمختلفبهروش PCR-بررسي اثر ضد التهابي داروها و عصاره هاي مختلف گياهي در حيوانات آزمايشگاهي

توانمندي آزمايشگاه فارماکولوژی و سم شناسی در آينده:1- شناسايي و تعيين مقدار انواع سموم فلزي، نباتي و...  و داروها با استفاده از دستگاههاي HPLC,GC,Atomic 2- جداسازي و و تعيين مقدار داروهاي اعتياد آور 3- انجام انواع  تستهاي سميت حيواني و سلولي 4- انجام انواع  تستهاي سميت ارگاني 5- انجام انواع  تستهاي سميت مولكولي