صفحه اصلی > مدیریت امور فرهنگی > مدیریت  

 

مدير امور فرهنگی : دکتر غلام عباس چهاردولی

رشته تحصيلي : شیمی الی

مرتبه علمي : دانشیار

شماره تلفن: 76-38381675-081

فكس : 08138381591

داخلي: 382