صفحه اصلی > گروه هاي آموزشي > شيمي داروئي > جدول برنامه درسی 

جدول برنامه درسی نیمسال 971 :

   دانلود : شيمي عمومي نظري-علوم آزمايشگاهي 98-97.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود : شيمي عمومي نظري-بهداشت محيط 98-97.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود : شيمي عمومي نظري-بهداشت حرفه اي 98-97.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : شيمي عمومي نظري - داروسازي 98-97.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : شيمي عمومي عملي -داروسازي 98-97.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : شيمي دارويي 3.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : شيمي دارويي 1.pdf           حجم فایل 104 KB
   دانلود : شيمي آلي 2 عملي.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : برنامه درسي الي 2 نظري-روزانه 98-97.pdf           حجم فایل 73 KB
   دانلود : آناليزدستگاهي نظري 1 .pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : آزمايشگاه اناليزدستگاهي .pdf           حجم فایل 60 KB