صفحه اصلی > دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان > معرفی 

 

نماینده کمیته استعدادهای درخشان در دانشکده :

                         

 
دکتر پری تمری، دکترای تخصصی فارماکولوژی

 

 

استادیار

 

اهداف دفتر استعدادهای درخشان دانشکده داروسازی

شناسایی استعدادهای درخشان 

تلاش در جهت پرورش و هدایت و شکوفایی استعدادهای درخشان

تعامل با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت حل مشکلات آموزشی

توانمند سازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی

تلاش در جهت ایجاد تعامل بین دانشجویان استعداد درخشان و تشویق ایشان به انجام فعالیتهای تیمی