صفحه اصلی > مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم > نامه ها و بخشنامه های سازمان غذا و دارو 

نامه ها و بخشنامه های سازمان غذا و دارو:

   دانلود : خصوص_آمفوتریسین_بی_لیپوزومال_تقلبی.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : استاندارد_خدمت_تجویز_نالوکسان.pdf           حجم فایل 581 KB
   دانلود : آماده_سازی_داروی_رمدسیویر.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : بروشور_واکسن_کوویران_برکت.pdf           حجم فایل 231 KB
   دانلود : پرتکل_تشخیص_و_درمان_مسمومیت_اپیوئید.pdf           حجم فایل 940 KB
   دانلود : پیوست_به_هشدار_رمدسیویر_تقلبی.pdf           حجم فایل 219 KB
   دانلود : رقیق_سازی_داروی_رمدسیویر.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود : ریکال_آمپول_میدازولام.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : ریکال_سیکلوفسفامید-2.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود : سیکلوفسفاماید.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : عارضه_ی_خروج_از_رگ_داروی_رمدسیویر.pdf           حجم فایل 32 KB
   دانلود : عفونت_قارچی_موکورمایکوزیس.pdf           حجم فایل 91 KB
   دانلود : ملاحظات_کلی_و_تخصصی_واکسن_کرونا.pdf           حجم فایل 1070 KB
   دانلود : نامه_HIS.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود : نامه_ابلاغ_مسمومیت_اپیوئید.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : نامه_بروشور_کوویران_برکت.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : نکات_دارویی_پوساکونازول.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : واکسن_تقلبی.pdf           حجم فایل 1380 KB
   دانلود : واکسیناسیون_مادران_باردار_16_مرداد_1400.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : ونکومایسین.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : هشدار_رمدسیویر_تقلبی.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : آماده_سازی_داروی_رمدسیویر.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : ونکومایسین.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : نامه_بروشور_کوویران_برکت.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : بروشور_واکسن_کوویران_برکت.pdf           حجم فایل 231 KB