صفحه اصلی > مديريت دانشكده > رياست دانشكده > رئيس دانشكده 

 

دكتر كتايون درخشنده 

رشته تحصيلي : فارماسيوتيكس

مرتبه علمي : استاد

ايميل:   K.derakhshandeh@umsha.ac.ir

 CV

 

 

 شماره تماس: 403-08138381590

شماره نمابر: 08138381591

آدرس:

همدان -  بلوار شهيد فهميده - روبروي بوستان مردم -  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي همدان -  دانشكده داروسازي

كد پستي:

6517838678