صفحه اصلی > مديريت دانشكده > رياست دانشكده > رؤساي قبل 

دكتر حيدر طويلاني

رشته تحصيلي : بيو شيمي

مرتبه علمي : دانشيار

مدت مديريت : 30/09/92 الي 31/01/95

 

دكتر محمد علي دانش مهر

رشته تحصيلي : شيمي دارويي

مرتبه علمي : استاديار

مدت مديريت : 1389 الي 29/09/92