صفحه اصلی > مديريت دانشكده > معاونت آموزشي و پژوهشي > معاون آموزشي و پژوهشي 

 معاونت آموزشی و پژوهشي دانشکده

 

دكتر مژده محمدی

رشته تحصيلي : سم شناسی

مرتبه علمي : استادیار

ايميل:

 m.mohammadi@umsha.ac.ir

 CV

 

 شماره تماس: 404-08138381692

شماره نمابر: 08138381591

آدرس:

همدان -  بلوار شهيد فهميده - روبروي بوستان مردم -  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي همدان -  دانشكده داروسازي

كد پستي:

6517838678