صفحه اصلی > مديريت دانشكده > معاونت آموزشي و پژوهشي > معاونت هاي قبل 

 

 

دكتر شیرین مرادخانی

رشته تحصيلي : فارماكوگنوزي

مرتبه علمي :دانشيار      

تاريخ مديريت :  95/02/11 الي 96/12/02

 
دكتر كتايون درخشنده

رشته تحصيلي : فارماسيوتيكس

مرتبه علمي :دانشيار      

تاريخ مديريت :  94/07/09 الي 95/02/10

 دكتر فاطمه زراعتي

رشته تحصيلي : فارماكولوژي

مرتبه علمي :استاد     

تاريخ مديريت :  92/10/18  الي 94/07/08

 

 

دكتر غلامعباس چهاردولي

رشته تحصيلي : شيمي آلي

مرتبه علمي : دانشيار

تاريخ مديريت :  1389 الي 92/10/17