صفحه اصلی > مديريت دانشكده > معاونت اداري و مالي > معاون اداري و مالي 

معاونت اداري مالي  دانشكده

 

                                                                                                         دکتر محمد مهدی  محبوبیان

 فارماسيوتيكس

استاديار

m.mahboobian@umsha.ac.ir


                          

                                                       

 

 

 

 شماره تماس:  08138381594

شماره نمابر: 08138381591

آدرس:

همدان -  بلوار شهيد فهميده - روبروي بوستان مردم -  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي همدان -  دانشكده داروسازي

كد پستي:

6517838678