صفحه اصلی > مديريت دانشكده > معاونت اداري و مالي > معاونت هاي قبل 
جناب آقای علیرضا احمدی

رشته تحصيلي : فوق لیسانس مدیریت دولتی     

تاريخ مديريت :  92/05/11 الي 98/04/03