صفحه اصلی > ارتباط با ما 

 

 

آدرس

همدان -  بلوار شهيد فهميده - روبروي بوستان مردم -  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي همدان -  دانشكده داروسازي

كد پستي

6517838678

 

شماره تماس

دفتر رياست : 08138381590

اداره امور عمومي : 08138381591

حسابداري: 08138381592

دفتر امور دارويي و تداركات : 08138381673

معاونت اداري مالي : 08138381594

داروخانه : 08138278714      فكس  08138380031

 

تلفن های تماس با دانشکده داروسازی

 

نام  شخص / واحد

شماره تماس

نام هیئت علمی

خط داخلی

نام هیئت علمی

خط داخلی

خط داخلی

خط مستقیم

خط فاکس

ریاست

402

38381590

38381591

خانم دکتر زراعتی

--

آقای دکتر عبادی

389

دفتر ریاست / روابط عمومی

403

38381590

38381591

آقای دکتر احمدی مقدم

383

آقای دکتر دستان

385

معاونت آموزشی و پژوهشی 

404

38381692

--

آقای دکتر نیلی

388

آقای دکتر سلیمانی

381

معاونت اداری و مالی

405

38381594

--

آقای دکتر چهاردولی

382

آقای دکتر وفایی

381

آبدارخانه طبقه چهارم

406

--

--

خانم دکتر رنگچیان

352

آقای دکتر محجوب

381

خانم حسینی / امور مالی داروخانه

356

38381673

38381673

خانم دکتر عطایی

387

خانم دکتر مهرپویا

369

آقای صفایی  / امور مالی

332

--

--

آقای دکتر لرکی

380

خانم دکتر نجفی

328

آقای اسکندری / امور مالی

332

--

--

خانم دکتر مرادخانی

379

خانم دکتر نوری

361

آقای میرزایی / کارگزینی

353

--

--

خانم دکتر پور مسلمی

392

آقای دکتر غفوری

310

خانم نصیری / دبیرخانه

366

--

--

خانم دکتر تمری

378

آقای دکتر حدادی

311

آقای قروه ای / درآمد داروخانه

--

38381592

--

خانم دکتر رنجبر

386

آقای دکتر محبوبیان

308

آقای زندی / انبار

362

38381592

--

--

--

آقای دکتر فیروزیان

309

خانم یوسفی / امور پژوهشی

351

--

--

 

 

 

 

آقای عطریان / خدمات

355

38381672

--

خانم غفاری

337 346 - 317

 

آقای نوری / تدارکات

 

 

 

آقای شایسته

279

 

خانم دبیریان / کتابخانه

365

--

--

خانم فروغی

277 - 375

 

سایت رایانه

251

--

--

خانم صداقت

278

 

آقای رجبی /مدیر آموزش

254

38381593

--

خانم موسوی

234

 

خانم شمسی / آموزش

256

--

--

آقای تقوایی

233

 

آقای خانی / سمعی و بصری

256

--

--

آقای اولیایی

240

 

خانم اکبری / آموزش

258

--

--

خانم فرجی

231

 

 

 

 

 

انتظامات

203

--