دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

                آدرس ایمیل:                         

sh.moslem@umsha.ac.ir

 

کمیته ها

 

دبیر کمیته

 

مرتبه علمی

 

 

ایمیل

 

کمیته طرح و برنامه ریزی

 درسی

 

دکتر مژده محمدی

 

 

دانشیار

 

m.mohammadi@umsha.ac.ir

 

کمیته ارزشیابی استاد و

دانشجو

 

دکتر زهرا نجفی

 

دانشیار

 

 

z.najafi@umsha.ac.ir

 

کمیته پژوهش در آموزش

 

دکتر مریم مهرپویا

 

دانشیار

 

 

m.mehrpoya@umsha.ac.ir

 

کمیته اساتید مشاور

 

دکتر مریم رنگچیان

 

استادیار

 

 

m.rangchian@umsha.ac.ir

 

کارشناس

 

 

فاطمه غفاری

 

 

 

 

fateme_ghafari20@yahoo.com