دانشگاه علوم پزشکی همدان

هرباریوم

هرباریوم یا موزه گیاهان دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان از سال 1391 شروع به شکل گیری نموده است. گروه فارماکوگنوزی متولی امر بوده است که همزمان با تدریس واحد درسی گیاهان دارویی عملی، گیاهان از پوشش های گیاهی استان های همدان و منطقه غرب کشور جمع آوری نموده و سپس توسط گیاه شناس شناسایی و مورد تأیید قرار گرفته است. در حال حاضر حدود 500 نمونه گیاهی متعلق به 65 خانواده گیاهی در هرباریوم شناسایی شده که مرجع ارزشمندی برای محققین و صنتعگران عرصه گیاهان دارویی می باشد.

اهداف مورد انتظار از تأسیس هرباریوم شامل موارد ذیل می باشد:

  • آموزش دانشجویان دکترای عمومی و PhD دانشگاه همدان
  • کمک به محققین علوم زیستی و پزشکی جهت شناسایی گیاهان مورد بررسی و ارائه کد هرباریومی
  • جمع آوری نمونه های گیاهی از مناطق مختلف استان همدان و استان های مجاور
  •  شناسایی و نام گذاری گیاهان جمع آوری شده
  •  نگهداری و آرشیو نمونه های گیاهی جمع آوری شده به روش استاندارد علمی در هرباریوم
  • جمع آوری گیاهان دارویی، معطر و صنعتی استان و معرفی آن ها به بهره برداران
  • تهیه عکس از گیاهان جمع آوری شده و ایجاد هرباریوم مجازی
  • مطالعه خانواده های گیاهی بر اساس نمونه های هرباریومی