دانشگاه علوم پزشکی همدان

شرح وظایف کمیته ارزشیابی اساتید و دانشجو

  • نظر سنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی ( برنامه درسی/ استاد/ آزمون)
  • پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی
  • مشارکت در بازنگری فرمهای ارزشیابی و ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
  • تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی
  • ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان
  • ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان
  • مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی درونی
  • مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی با مرکز مطالعات 

دبیر کمیته: دکتر زهرا نجفی

اعضای کمیته ارزشیابی اساتید و دانشجو

1

دکتر مژده محمدی

عضو هیأت علمی گروه سم شناسی

2

دکتر شبنم پورمسلمی  

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

3

دکتر امیر نیلی احمد آبادی

عضو هیأت علمی گروه سم شناسی

4

دکتر دارا دستان

عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی

5

دکتر رسول حدادی

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

6

دکتر سید احمد عبادی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

7

دکتر کتایون درخشنده

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

8

دکتر سارا عطائی

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی

9

دکتر ابوالفضل غفوری خسروشاهی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

10

 دکتر امیر لرکی

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

11

دکتر رضا محجوب

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

12

دکتر نسیبه قلندری

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی