دانشگاه علوم پزشکی همدان

شرح وظایف کمیته پژوهش در آموزش

  • انجام نیاز سنجی از اساتید در زمینه کارگاه های مورد نیاز
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین تدریس
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی
  • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید
  • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز جامعه داروسازان
  • پیشنهاد و همکاری در تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان
  • مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه باز خورد به این مرکز
  • اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آیین نامه های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه

  دبیر کمیته: دکتر مریم مهرپویا

اعضای کمیته پژوهش در آموزش

1

دکتر شیرین مرادخانی

عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی

2

دکتر فاطمه نوری

عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی

3

دکتر اکرم رنجبر

عضو هیأت علمی گروه سم شناسی

4

دکتر مریم رنگچیان

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی

5

دکترپری تمری

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

6

دکتر میثم سلیمانی بدیع

عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی

7

دکتر امیر لرکی

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

8

دکتر سید یاسر وفایی

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

9

دکتر امیر نیلی احمد آبادی

عضو هیأت علمی گروه سم شناسی

10

 دکتر اکرم شفیعی

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

11

دکتر غلامعباس چهاردولی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

12

دکتر مهدی دوستی

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

13

دکتر فاطمه شریعت رضوی

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

14

دکتر کیومرث امینی

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی

15

دکتر شهاب الدین امامی

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی

16

دکتر نسیبه قلندری

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی