دانشگاه علوم پزشکی همدان

شرح وظایف کمیته اساتید مشاور و دانشجویان آسیب پذیر

 • تسلط استاد مشاور به کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، رفاهی،  فرهنگی،  اجتماعی،  پژوهشی و مشاوره و آگاه بودن به وظایف و اختیارات خود
 • توجه خاص به دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهای مختلف دانشگاه و مکان های مختلف شهر محل تحصیل
 • آشنا کردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و انضباطی
 • تشکیل پرونده برای دانشجویان (با رعایت محرمانه بودن) که حاوی اطلاعات ذکر شده در فایل فرآیند عملکرد باشد.
 • ارائه مشاوره های لازم به دانشجو در زمینه شغلی و نحوه ادامه تحصیل و آماده سازی وی برای پذیرش مسئولیت شغلی در آینده
 • هدایت و برنامه ریزی درسی و مشاوره دانشجویان در زمینه روش های صحیح
 • مطالعه و ترغیب دانشجو به حضور در فعالیت های فوق برنامه علمی و فرهنگی
 • بررسی و تایید کلیه فرم های انتخاب واحد، گواهی پزشکی، میهمانی، انتقالی، جابجایی و حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی، حذف کلیه دروس اخذ شده در یک نیمسال
 • ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته، حال و پیگیری آن در آینده
 • شناخت استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجو و کمک به شکوفایی منطقی آنها و معرفی دانشجویان موفق در زمینه های آموزشی،  پژوهشی و فرهنگی به مسئولین دانشکده و EDC
 • مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربیات به دانشجو جهت اخذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیمی دانشجو
 • بررسی و شناسایی مسائل و عوامل موثر بر روند تحصیلی دانشجو ( عوامل اقتصادی، عاطفی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ) و ارجاع دانشجو به مراکز مربوطه و کمک در جهت پیشرفت تحصیلی و جبران کاستی های دانشجو
 • توجه به شرایط محیطی، خانوادگی و تحصیلی دانشجو و مشورت با صاحب نظران و کارشناسان مسائل مربوط به مشکلات دانشجو
 • ارتباط با به خانواده دانشجو و درمیان گذاشتن مشکلات دانشجو و مشاوره با آنان درصورت لزوم
 • اعلام مشکلات دانشجویان با هماهنگی مسئول اساتید مشاور دانشکده به مدیر گروه مربوط یا معاونت آموزشی دانشکده
 • معرفی دانشجویان با هماهنگی مسئول اساتید مشاور به واحدهای مختلف دانشگاه از جمله مرکز مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشگاه در مواردی که نیاز به همکاری و مشاوره تخصصی داشته باشند.
 • شرکت استاد مشاور در گردهمایی و کارگاه های توجیهی و آموزشی و جلسات مربوط به استادان مشاور
 • شرکت استاد مشاور در جلسات ماهانه که توسط معاون آموزشی دانشکده و در هر نیمسال تحصیلی تشکیل می گردد.
 • تهیه گزارش عملکرد و ارائه به مسئول اساتید مشاور دانشکده در پایان هر نیمسال تحصیلی

 

دبیر کمیته: دکتر مریم رنگچیان

اعضای کمیته اساتید مشاور

1

دکتر داود احمدی مقدم

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

2

دکتر کتایون درخشنده  

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

3

دکتر اکرم رنجبر

عضو هیأت علمی گروه سم شناسی

4

دکتر شیرین مرادخانی

عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی

5

دکترپری تمری

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

6

دکتر میثم سلیمانی بدیع

عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی

7

دکتر دارا دستان

عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی

8

دکتر سارا عطائی

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی

9

دکتر ابوالفضل غفوری خسروشاهی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

10

 دکتر زهرا نجفی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

11

دکتر غلامعباس چهاردولی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

12

دکتر سید احمد عبادی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی