دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
نخستین نشست هم‌اندیشی سرپرست دانشکده داروسازی  و کمیته‌ی دانشجویی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در سالن جلسات دانشکده برگزار شد.
نشست هم‌اندیشی ریاست دانشکده داروسازی با اعضای کمیته‌ی دانشجویی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی دانشکده داروسازی

نخستین نشست هم‌اندیشی سرپرست دانشکده داروسازی و کمیته‌ی دانشجویی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در سالن جلسات دانشکده برگزار شد.