دانشگاه علوم پزشکی همدان

مهندس مهشید صفدری

سمت:کارشناس IT دانشکده داروسازی -شعبه بین الملل -داروخانه دانشکده داروسازی

مدرک تحصیلی :مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

شماره تماس :08138381675

داخلی:251