دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

 

 

دکتر امید حیدری شایسته

دکترای شیمی تجزیه

سمت:مسئول آزمایشگاه های دانشکده داروسازی همدان

شماره تماس:08138381592

داخلی:240