دانشگاه علوم پزشکی همدان

سیده ریحانه موسوی 

نماینده  امور بانوان دردانشکده داروسازی

 

 دفتر اموربانوان به عنوان یک بازوی قوی دانشگاه در تامین و ارتقاء علمی و سلامت زنان شاغل و دانشجویان میخواهد بستری را فراهم کند تا بانوان دانشگاه در زمینه های  آموزشی ،پژوهشی،فرهنگی ، اخلاقی و معنوی با شکوفایی هر چه بیشتر استعدادهای نهفته به گونه ای فعالیت نماید تا بتواند در همه ابعاد به استانداردهای جهانی سلامت نزدیکتر شده و از نظر تامین نیازهای اساسی زنان سرآمد کشور بوده و  زمینه لازم را برای هم اندیشی و ارتباطات کامل و آسان زنان سایر دستگاه ها وجامعه فراهم نموده و به عنوان قطب علمی بانوان کشور زمینه توسعه توانمندی های زنان  منطقه در امور علمی ،معنوی،اخلاقی و اجتماعی را فراهم نماید.

اهداف و فعالیت ها

1.  ایجاد فضا و بستر مناسب جهت هم اندیشی اعضاء هیات علمی زن دانشگاه در کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی

2.گسترش ارتباط بین بخشی با ارگان های مختلف

3. همکاری نزدیک با دفتر مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری

4. پیگیری رفع مشکلات و پاسخگویی موثر به تقاضای زنان شاغل وزارت متبوع

5. تدوین سیاست و برنامه های کلان حوزه سلامت زنان و پیگیری  و هماهنگی اجرای آنها

6. ارائه خدمات سلامت جسمی ،روانی و اجتماعی به شاغلین و دانشجویان

7. توسعه سلامت خانواده وزنان و گسترش ارائه خدمات سلامت به بانوان

8. یجاد بستر لازم برای راه اندازی کلینیک های مشاوره بعد ازازدواج زوجین جوان

9. جرای برنامه آموزش مهارت های زندگی برای دانشجویان و شاغلین با رویکرد دینی و با تاکید بر ارتقاء مهارت های معنوی

10.  توجه خاص به پذیره های دینی در راستای تحکیم جایگاه خانواده

11.استفاده از توان علمی و مدیریتی بانوان در برنامه ریزی و اجرا وهمکاری بانوان سایر سازمانها 

12ارتقاء و ترویج شعایر اسلامی در جامعه در راستای توسعه فرهنگ غفاف و حجاب