دانشگاه علوم پزشکی همدان

 آقای بهرام محمدی عبیر

سمت:رئیس امور عمومی دانشکده داروسازی 

شماره تماس :08138381592

داخلی:362