دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 آقای حمید زندی

سمت:مسئول انبار دانشکده داروسازی

شماره تماس:08138381676

داخلی:362