دانشگاه علوم پزشکی همدان

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای عمومی داروسازی

نام دانشجو: ثریا خدایی                               استاد راهنما: دکتر داود احمدی مقدم

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر تلفیق دارویی توسط داروساز در جلوگیری از خطاهای دارویی در بیماران بستری شده به نارسایی قلبی جبران نشده : یک مطالعه آینده نگر

زمان : یکشنبه  1403/02/23      ساعت 08:15     مکان برگزاری: سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی

 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه  دکترای عمومی داروسازی

نام دانشجو: مینا حسین زاده طاهر                               استاد راهنما: دکتر امیر لرکی هرچگانی

عنوان پایان نامه: بررسی اثر کلروژنیک اسید بر سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین در موش صحرایی

زمان : دوشنبه  1403/02/31      ساعت 08:30     مکان برگزاری: سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی