دانشگاه علوم پزشکی همدان

خانم مریم رشیدی

سمت:رئیس حسابداری دانشکده داروسازی و داروخانه دانشگاه

شماره تماس :08138381673

داخلی:356

آقای محمد صفایی آریان

سمت:رابط حسابداری

شماره تماس:08138381673

داخلی:233

خانم پریسا غلامی

سمت:امین اموال دانشکده داروسازی و کارشناس حسابداری 

شماره تماس :08138381673

داخلی:233

آقای علی اسکندری

سمت:کارشناس حسابداری

شماره تماس :08138381673

داخلی:233