دانشگاه علوم پزشکی همدان

بسمه تعالی

تاریخچه داروخانه شبانه روزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

داروخانه دانشگاه درسال 1379با مجوز داروخانه شیانه روزی معاونت محترم وقت غذا دارو دانشگاه در مکان فعلی به متراژ 142مترمربع (خیابان بوعلی، پایین تر از هتل بوعلی) تحت مدیریت سرپرستی داروخانه های دانشگاه تأسیس و جهت ارائه خدمات دارویی به مراجعین به خصوص بیماران خاص شیمی درمانی، پیوند اعضا، مورد بهره برداری قرارگرفت و با توجه به افتتاح و شروع به فعالیت دانشکده داروسازی همدان که از جمله الزامات آن داشتن داروخانه شهری بود درسال 1391 با توجه به هماهنگی و توافق انجام شده ریاست محترم وقت دانشگاه و معاونت محترم غذا دارو و ریاست وقت دانشکده داروسازی سرپرستی داروخانه های دانشگاه و داروخانه شبانه روزی دانشگاه جهت تحقق اهداف آموزشی به مجوعه دانشکده داروسازی الحاق گردید و با حفظ ماموریت تامین و توزیع داروهای تخصصی و فوق تخصصی خاص شیمی درمانی و پیوند اعضاء در راستای اهداف آموزشی داشجویان رشته دکتری داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان قرار گرفت.

 شایان ذکر است هم اکنون داروخانه با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده داروسازی و دانشجویان داروسازی طبق برنامه اعلام شده از طرف معاونت آموزشی دانشکده نسبت به ارائه خدمات آموزشی اقدام و به صورت شبانه روزی و با راه اندازی ارائه خدمات نسخه الکترونیک و قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه از جمله بیمه سلا مت، تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و سایر بیمه های مکمل، بانکها و بیمه های تجاری به صورت شبانه روزی با حضور 12 پرسنل و هشت نفر دکتری داروساز نسبت به ارائه خدمات دارویی به مراجعین و بیماران محترم انجام وظیفه مینماید.