دانشگاه علوم پزشکی همدان

آقای میثم ملکی

سمت:مسئول دبیرخانه دانشکده داروسازی 

شماره تماس:08138381672

داخلی:353